Adatkezelési tájékoztató letöltése

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Adatkezelő megnevezése
Oláh Zoltán ev Derby Hajós és Autósiskola
1.1 Adatkezelő elérhetőségei:
Székhely: 4243, Téglás ,Sipos Sándor utca 35
Telephely: 4024,Debrecen, Szent Anna u 32/c
Postacím: 4243, Téglás Sipos Sándor utca 35
Telefonszám: +3652/346-843
E-mail: info@derbyautosiskola.hu ; derbyautosiskola@gmail.com
1.2 Adatkezelő honlapja: www.derbyautosiskola.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény:

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény:

- a közúti jármĂ»vezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény:

- a hajózási képesítésekről szóló 15/2001.(IV.27) KöViM rendelet
- a 3/2008. (VI.3.) KHEM


3. A szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes adat adatkezelés célja B kategória adatkezelés célja Nemzetközi hajóvezető képesítés
név
születési név
anyja neve
születési hely, idő a szerződés teljesítése a szerződés teljesítése
állampolgárság érdekében érdekében
lakcím a közúti a hajózási képesítésekről
értesítési cím jármĂ»vezetői szóló 15/2001.
telefonszám vizsgához a vizsgázó (IV.27) KöViM rendelet és a 3/2008. (VI.3.) KHEM
email cím személy 24/2005. rendelet szerint előírt
személyazonosító okmány adatai (IV.21.) GKM rendelet szerint adatainak
jármĂ»vezetői igazolvány adatai előírt adatainak vizsgáztató hajózási hatóság általi regisztrálása
vezetői engedély adatai vizsgáztató közlekedési
hajóvezetői engedély adatai hatóság általi
nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről regisztrálása
iskolai bizonyítvány
egészségügyi alkalmasságnak adatai
jármĂ»vezetéstől való eltiltásának adatai
okmányai visszavonásának adatai
utánképzési kötelezettségre vonatkozó adatok
vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatok
tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai
kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye
soron kívüli egészségügyi alkalmassági igazolás adatai
rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai
gondviselőneve 18. életévét be nem töltött 18. életévét be nem töltött
gondviselő telefonszáma gyermek feletti szülői felü- gyermek feletti szülői felü-
gondviselő email címe gyeletet gyakorló személy azonosítása gyeletet gyakorló személy azonosítása

3.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéshez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.
3.3 Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.
4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
4.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ö által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést. Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyesadatkezelési mĂ»veletek elvégzéséhez. Az Adatkezelővel megbízási viszonyban álló Szakoktatók és szerződéses jogviszonyban álló irodai ügyintéző, mint Adatfeldolgozók a személyes adatok gyĂ»jtését és rögzítését végezhetik.
Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerĂ» elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti jármĂ»vezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.
Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekĂ» szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
4.2. Adatbiztonsági intézkedések
A tényleges adatkezelés az papír alapon és digitálisan történik. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott . Csak a gördülékeny vizsgára jelentés érdekében rögzítünk és tartunk nyilván adatokat az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el
5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
5.1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:
- az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,
- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.
5.3. A törléshez való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyĂ»jtötték vagy más módon kezelték;
- Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerĂ» ok az adatkezelésre;
- az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyĂ»jtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerĂ» indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.
5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Ön 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:
- ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.
5.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait
- közvetlen üzletszerzés céljából,
- az adatkezelés közérdekĂ» vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,
- az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,
- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.
Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli.
Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.
5.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
- Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
7. Értelmező rendelkezések
- Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.
- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körĂ» vagy egyes mĂ»veletekre kiterjedő – kezeléséhez.
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségĂ» társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.
- Adatkezelés: az adatokon végzett mĂ»velet, így például a személyes adatok gyĂ»jtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési mĂ»veletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
8. Egyéb
8.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 2018.05.26-n lép hatályba.

Debrecen, 2018. 05. 26


…………………………………………………………………………
Oláh Zoltán iskolavezető
Derby Hajós és Autósiskola
4024,Debrecen, Szent Anna u 32/c

 
Nyitólap

Híreink
Bemutatkozunk
Adatkezelési tájékoztató