Adatkezelési tájékoztató letöltése

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Adatkezelõ megnevezése
Oláh Zoltán ev Derby Hajós és Autósiskola
1.1 Adatkezelõ elérhetõségei:
Székhely: 4243, Téglás ,Sipos Sándor utca 35
Telephely: 4024,Debrecen, Szent Anna u 32/c
Postacím: 4243, Téglás Sipos Sándor utca 35
Telefonszám: +3652/346-843
E-mail: info@derbyautosiskola.hu ; derbyautosiskola@gmail.com
1.2 Adatkezelõ honlapja: www.derbyautosiskola.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény:

- az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény:

- a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet:

- a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény:

- a hajózási képesítésekrõl szóló 15/2001.(IV.27) KöViM rendelet
- a 3/2008. (VI.3.) KHEM


3. A szerzõdés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes adat adatkezelés célja B kategória adatkezelés célja Nemzetközi hajóvezetõ képesítés
név
születési név
anyja neve
születési hely, idõ a szerzõdés teljesítése a szerzõdés teljesítése
állampolgárság érdekében érdekében
lakcím a közúti a hajózási képesítésekrõl
értesítési cím jármûvezetõi szóló 15/2001.
telefonszám vizsgához a vizsgázó (IV.27) KöViM rendelet és a 3/2008. (VI.3.) KHEM
email cím személy 24/2005. rendelet szerint elõírt
személyazonosító okmány adatai (IV.21.) GKM rendelet szerint adatainak
jármûvezetõi igazolvány adatai elõírt adatainak vizsgáztató hajózási hatóság általi regisztrálása
vezetõi engedély adatai vizsgáztató közlekedési
hajóvezetõi engedély adatai hatóság általi
nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségrõl regisztrálása
iskolai bizonyítvány
egészségügyi alkalmasságnak adatai
jármûvezetéstõl való eltiltásának adatai
okmányai visszavonásának adatai
utánképzési kötelezettségre vonatkozó adatok
vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatok
tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai
kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye
soron kívüli egészségügyi alkalmassági igazolás adatai
rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai
gondviselõneve 18. életévét be nem töltött 18. életévét be nem töltött
gondviselõ telefonszáma gyermek feletti szülõi felü- gyermek feletti szülõi felü-
gondviselõ email címe gyeletet gyakorló személy azonosítása gyeletet gyakorló személy azonosítása

3.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés olyan szerzõdés teljesítéshez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerzõdés megkötését megelõzõen az Ön kérésére történõ lépések megtételéhez szükséges.
Az Adatkezelõ tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerzõdéses kötelezettségen alapul és a szerzõdés kötésének elõfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerzõdés nem jön létre.
3.3 Az adatkezelés idõtartama
Az Adatkezelõ a személyes adatait a szerzõdésbõl fakadó követelések érvényesíthetõségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által elõírt idõtartamig, de legalább a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megõrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti idõtartamig, azaz 8 évig kezeli.
4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
4.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ö által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelõ férhet hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelõ teljesítse az Ön és az Adatkezelõ között létrejött szerzõdést. Az Adatkezelõ adatfeldolgozókat vesz igénybe egyesadatkezelési mûveletek elvégzéséhez. Az Adatkezelõvel megbízási viszonyban álló Szakoktatók és szerzõdéses jogviszonyban álló irodai ügyintézõ, mint Adatfeldolgozók a személyes adatok gyûjtését és rögzítését végezhetik.
Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerû elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti jármûvezetõk és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az Adatkezelõ a Szakoktató kiválasztását követõen továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.
Elõfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelõnek jogszabályi elõírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekû szempontból szükséges. Az Adatkezelõ a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
4.2. Adatbiztonsági intézkedések
A tényleges adatkezelés az papír alapon és digitálisan történik. Az Adatkezelõ megfelelõ intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott . Csak a gördülékeny vizsgára jelentés érdekében rögzítünk és tartunk nyilván adatokat az Adatkezelõ a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelõen jár el
5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
5.1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetõségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:
- az Adatkezelõ milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,
- az Adatkezelõ kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Adatkezelõ az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetõségre küldött levélben teljesíti.
5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetõségeken kérheti, hogy az Adatkezelõ helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az Adatkezelõ a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és errõl az Ön által megadott elérhetõségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.
5.3. A törléshez való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetõségeken keresztül kérheti az Adatkezelõtõl a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtötték vagy más módon kezelték;
- Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az adatkezelésre;
- az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyûjtésére az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törlési kérelmet az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítésérõl vagy a törlési kérelem jogszerû indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetõségen értesíti.
5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Ön 1.1 pontban megadott elérhetõségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelõ korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:
- ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozhat, amely lehetõvé teszi, hogy az Adatkezelõ ellenõrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Az Adatkezelõ a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl kezelheti.
Az Adatkezelõ Önt a korlátozás feloldásáról köteles elõzetesen tájékoztatni.
5.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetõségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelõ a személyes adatait
- közvetlen üzletszerzés céljából,
- az adatkezelés közérdekû vagy az adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,
- az Adatkezelõ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,
- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.
Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelõ a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli.
Egyéb esetben az Adatkezelõ a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésrõl pedig Önt írásban tájékoztatja.
5.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelõtõl személyes adatainak egy másik adatkezelõhöz továbbítását.
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetõségek
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy elõször vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelõvel az 1.1 pontban megadott elérhetõségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következõ jogérvényesítési lehetõségei vannak:
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetõségeken: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
- Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelõ ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék elõtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetõségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
7. Értelmezõ rendelkezések
- Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret, valamint az ezekbõl levonható következtetés.
- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez.
- Adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelõsségû társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.
- Adatkezelés: az adatokon végzett mûvelet, így például a személyes adatok gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történõ hozzáférhetõvé tétele.
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
8. Egyéb
8.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 2018.05.26-n lép hatályba.

Debrecen, 2018. 05. 26


…………………………………………………………………………
Oláh Zoltán iskolavezetõ
Derby Hajós és Autósiskola
4024,Debrecen, Szent Anna u 32/c

 
Nyitólap

Híreink
Bemutatkozunk
Adatkezelési tájékoztató